°C

Home Contact us Customer Login TH EN
หลักธรรมมาภิบาล

ลัคกี้ รีซอสเซส แอนด์ โลจิสติกส์เป็นบริษัทที่ต่อต้านการทุจริตและดำเนินการด้วยหลักธรรมมาภิบาลในทุกระดับ เรามีนโยบายในการสร้างงานให้กับชุมชน พนักงานกว่าร้อยละ 80 เป็นบุคลากรจากท้องถิ่นนั้นและเราพร้อมให้ความรู้ การฝึกฝนและพัฒนาความสามารถเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นพัฒนาและมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานไปพร้อมกับเรา มีหลายกรณีที่พนักงานที่เริ่มจากการทำงานในภาคสนามและสามารถพัฒนาจนมาทำงานในระดับที่สูงขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นพนักงานในส่วนใด เราก็ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนและปฏิบัติต่อกันเหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว แผนการฝึกอบรม อุปกรณ์ในการทำงานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการพักผ่อนของเราทำให้เราเป็นสถานที่ทำงานที่ผู้คนอยากทำงานด้วยมากที่สุด นอกจากนี้เรายังมีนโยบายในการป้องกันอุบัติเหตุเพื่อความปลอดภัยของพนักงานอีกด้วย สถานที่ทำงานมีความสะอาด บรรยากาศในการทำงานมีความเป็นกันเองและมีชั่วโมงการทำงานที่เหมาะสมสำหรับพนักงานทุกคน